Typy poranění mozku

CEREBRUM

Je třeba odlišit poranění hlavy a poranění mozku.

Poranění hlavy představuje poškození všech struktur hlavy kromě mozku. Dělí se na otevřená a zavřená. Otevřená jsou taková, kdy je poškozena lebka. Poranění hlavy může mít různé stupně závažnosti. Je zřejmé, že první pomoc se bude lišit právě podle tohoto hlediska.

Lehká poranění kůže a podkožní tkáně na hlavě nepotřebují žádné jiné ošetření, než jakým bychom ošetřili takové poranění jinde na těle. Tedy desinfekce, odstranění drobných nečistot, pokud jsou přítomny, a sterilní krytí náplastí či obvazem. Ale ani v tomto případě poranění by neměla být podceněna možnost poškození hlubších struktur. Podezření na těžší poranění by mělo vzniknout na základě neobvyklých příznaků. Detailně jsou zmíněny níže.

Větší tržné a sečné poranění je většinou provázeno i výraznějším krvácením. Někdy při takovém poranění dojde k obnažení lebky (skalpaci) tehdy je krvácení obzvláště silné. Vždy by mělo být revidováno lékařem. Existuje i nebezpečí vykrvácení. První pomoc v tomto případě spočívá v transportu postiženého k lékaři po sterilním zakrytí rány. Platí zde však důležitá pravidla o nakládání s nemocným, pokud jsou přítomny známky těžšího poranění hlavy.

Zlomeniny lebky jsou poranění, která vznikají již při značném násilí. V tomto případě může, ale nemusí, být poraněn mozek. Často však k poranění mozku dochází. Takovéto poranění nemusí být na první pohled patrné, obvykle však nese alespoň některý z níže zmíněných znaků těžšího poranění hlavy. Léčba tohoto poranění spadá do rukou lékaře.

Charakter poranění mozku je dvojí: Primární a sekundární.

Primární poranění mozku je každé poranění, které vznikně v okamžiku úrazu bez ohledu na to, zda je poranění mozku otevřené nebo zavřené. Mohou nabývat formy otřesu mozku, zhmoždění mozku, až difúzního axonálního poškození.

Otřes mozku (komoce)

Je nejčastějším a také nejlehčím typem poraněním mozku. Vyznačuje se ztrátou vědomí obvykle ne delší než 15 minut. Rovněž se u postiženého objevuje retrográdní amnézie, tj. ztráta paměti na události předcházející poranění a na poranění samotné, nebo také anterográdní amnézie, tj. ztráta paměti na události, ketré po úrazu následovaly. Amnézie se mohou kombinovat. Někdy se může objevit lehká porucha vědomí – člověk se cítí unavený nebo je spavý. Vždy se probudí po oslovení nebo doteku. Je také přítomen pocit na zvracení až zvracení. Otřes mozku nemá časté trvalé následky. U zhruba poloviny nemocných se může objevit tzv. postkomoční syndrom. Zahrnuje bolesti hlavy, sníženou schopnost soustředění, závratě a únavu. Tyto příznaky v naprosté většině případů během několika dní, maximálně během několika měsíců, odezní. Každý úraz mozku má potenciál se postupně rozvíjet a zhoršit stav zraněného. Proto první pomocí i v tomto případě je vyhledání lékaře. Je to proto, aby se včas zabránilo možnému, i když málo pravděpodobnému, těžšímu postižení,.

Zhmoždění mozku (kontuze)

Je poranění charakterizované smrtí neuronů v určité ohraničené postižené tkáni mozku. Zhmoždění se vyskytuje již při těžších poraněních hlavy. I v rámci tohoto postižení může být klinický obraz pestrý. Nemusí, obvykle však bývá přítomna těžší porucha vědomí, někdy i bezvědomí. První pomoc u tohoto postižení je jednoznačně lékařská. Cílem je stabilizovat základní životní funkce do příjezdu záchranné služby. Následky tohoto poranění bývají časté a trvalé.

Difúzní axonální poškození

Je velmi závažné postižení mozku obvykle s těžkými trvalými následky. Mechanismus jeho vzniku spočívá ve faktu, že různé části mozkové tkáně mají různé mechanické vlastnosti v různých směrech. Při rychlém akceleračně-deceleračním pohybu hlavou dochází mezi nimi ke vzájemnému posunu a tím ke střižnému porušení vláken axonů a cév v mozku. Často se to děje na pomezí šedé kůry mozku a bílé hmoty. Toto poranění, ale může vzniknout a vzniká kdekoliv v mozku a mozkovém kmeni. Takřka vždy nastává okamžitě bezvědomí, které přetrvává dlouhou dobu, někdy i natrvalo. První pomoc je opět všeobecná k udržení základních životních funkcí.

Sekundární poranění mozku je způsob poškození vlastní mozkové tkáně vyplývající z prvotního úrazu – primárního poranění – hlavy, lebky, cév nebo mozku. Při následném krvácení z cév teprve nastává útlak mozku a jeho poškození, proto tedy sekundární. Jedná se o epidurální krvácení, subdurální krvácení a subarachnoidální krvácení. Tato sekundární poškození mozku mohou doprovázet všechna výše zmíněná poškození hlavy, tedy i velmi lehké a nenápadné úrazy. Proto je třeba na tento typ poranění myslet a při vzniku známek rozvíjejícího se těžšího poškožení (tak, jak je popsáno níže) je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc.

Příznaky ukazující na těžší poranění hlavy a mozku:

 • nesrozumitelná řeč, poruchy hybnosti nebo koordinace pohybu, poruchy vidění, slyšení, cítění, neklid, zmatenost, bezvědomí, neobvyklé chování
 • čirá či zkrvavená tekutina vytékající z nosu či uší
 • silná bolest hlavy
 • zvracení
 • změny velikosti panenek a jejich nesymetrie
 • otékající rána, velká modřina v obličeji, deformace hlavy, přítomnost kostních úlomků v ráně aj.
 • modřiny vznikající kolem očí

V případě příznaků závažného postižení hlavy a mozku:

 • vždy volejte záchrannou službu
 • nikdy neomývejte značně krvácející zranění
 • nikdy nevyndávejte z rány cizí tělesa
 • nikdy nehýbejte s postiženým, pokud to není nezbytně nutné, stejně tak nezvedejte poraněné dítě
 • nikdy nezjišťujte stav vědomí třesením postiženého
 • nikdy nesundávejte helmu při podezření na závažné poranění
 • nikdy nenechte postiženého pít alkohol.

Prevence:

 • používejte vždy helmu vhodné velikosti při jízdě na kole, motorce, kolečkových bruslích
 • používejte vždy autosedačky odpovídající věku dítěte
 • používejte vždy bezpečnostní pásy
 • nejezděte na kole v noci, stejně tak nechoďte v noci po silnici, pokud nejste vhodně označeni reflexními prvky, oblečením a světly
 • nikdy nepijte alkohol před jízdou a zabraňte řídit někomu, kdo je pod vlivem alkoholu.

Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;